Notice: Use of undefined constant php - assumed 'php' in C:\webspace\NWB30011\ruyatabirleriveyorumlari.com\www\ayar.php on line 15 Rüyada Erkeğin Tenasül Uzvu görmek

Rüya Tabirleri

Rüya Tabirleri Notice: Undefined variable: index in C:\webspace\NWB30011\ruyatabirleriveyorumlari.com\www\ruyadetay.php on line 55 İndexi


A - B - C - Ç - D - E - F - G - Ğ - H - I - İ - J - K - L - M - N - O - Ö - P - R - S - Ş - T - U - Ü - V - Y - Z


Erkeğin Tenasül Uzvu

       Rüyada görülen erkeğin tenasül uzvu, mal, evlât ve ömre delâlet eder.
       Tenasül uzvunun ayıplanmayacak ierecede uzadığını ve büyüdüğünü görmek, evlât ve malının çok olmasma delâlet eder.
       Bir kimse kendi tenasül uzvunun kaybolduğunu ve kendisinin de buna üzüldüğünü görse, o kimsenin çocuğu kaybolur. Yahut yolculuğa çıkar ve haber alamaz. Hasta ise ölür, vali ise işinden almır.
       Rüyada tenasül uzvunun uyanık görülmesi, sevinç, gayret, çalışma ve ihtiyacı gidermeğe delâlet eder. Başım tenasül uzvuna doğru eğip zekeriyle ağzmı cima ettiğini görse, o kimse evlâdı için boyun eğer ve ondan istediği bir şeyde ona temayül gösterir. Tenasül uzvunun birtakım parçalarının olduğunu gören kimsenin nesli çok olur.
       Üçe ayrıldığını gören kimsenin üç evlâdı olur yahut rüyayı gören ölür. Tenasül uzvunun kesildiğini gören kimse ölür, yahut malı gider, yahut evlâdı ölür ya da erkek evlâdından nesli kesilir yahut şehrinden uzaklaşır.
İki tane tenasül uzvu olduğunu gören kimsenin iki erkek çocuğu olur. Tenasül uzvunun birini diğerinin üzerinde gören kimse günahla iştigal eden kimse ise, erkeklere yakınlık göstererek livata eder.
       Başkasmın tenasül uzvunu kendi elinde gören kimse lâyık olduğu cihetten bin yahut yüz altın miktarı eline mal geçer. Rüyada birisinin tenasül uzvunu ısırdığını gören kimse, o adamı çok sevmesine ve çok methetmesine delâlet eder.
       Tenasül uzvunun kesilip kulağı üzerine konulduğunu gören kimsenin kızı zinadan bir çocuk doğurur. Tenasül uzvunun deliğinden yufka ekmek çıkardığını gören kimse fakir olur. Kendi tenasül uzvunu hanımının tenasül uzvu içerisinde kesildiğini görse, eğer hanımı hâmile ise, çocuğu helâk olur. Kendisinin bir bostanı varsa, bostanının suyu kesilir. Tenasül uzvunun kesildiğini gören kimsenin erkek nesli kesilir. Hayalarının kesilip tenasül uzvunun kaldığını gören kmısenin kızdan nesli kesilir.
       Hâmile olan bir kadının erkeklik organı olduğunu görmesi, erkek çocük doğurmasına delâlet eder. Hamile olmayıp kendisinin bir çocuğu varsa o çocuk kavminin reisi olur. Hamile olmadığı halde bir ço¬cuğu da yoksa o kadın ebediyyen çocuk doğurmaz. Çünkü o kadm artık erkek mesabesindedir. Sakalı olduğunu gören kadının rüyası da aynı şekilde tabir edilir.
       Kadm için erkeklik tenasül uzvu, onun erkeklik taslamasma ve erkek gibi üste çıkmasına delâlet eder. Bazan da kadm için erkeklik organı ve sakal, onun işlerini gören ve idare eden kimse için fazlalık ve kuvvettir.
       Bazı tabirciler, bir kadm kendisinin erkeklik organı veya sakalı olduğunu yahut erkek elbisesi giydiğini görse, o kadm kocasına zulmeder ve kocasının kendisine söylediği sözün aynısını kocasına söylemesine delâlet eder, dediler.
       Rüyada tenasül uzvunu tutmak, ferahlık ve sevinçtir. Tenasül uzvunu arkasma soktuğunu gören kimsenin ömrü uzun olur. Hanımı gebe ise çocuk düşürür. Rüyada erkeğin tenasül uzvu, onun halk içindeki ismi, şerefi ve ziyadeliğidir. Tenasül uzvunun karnına kaçtığını gören kimse, üzerine lâzım olan şahitliği gizler.
       Eliyle zekerini tutup çıkardığını tekrar yerine koyduğunu gören kimsenin erkek bir çocuğu olur ve yeniden bir çocuğu daha olur, Bazan da bu rüya, elinden çıkan malm yeniden ona dönmesine yahut ismi unutulduktan sonra yeniden isini ve şöhrete kavuşmasına delâlet eder.
       Bir yerde halk içinde çıplak olduğunu veya tenasül uzvunun uyanmış olduğu ve kendisinin de utanmadığını yahut hayırlı veya şerli bir iş işlediğini gören kimse, devlet işinden bir işi şiddetle taleb etmesine ve bu işi elde etmesine, şanmın yüce olmasına ve temenni ettiği şeye nâil olup düşmanlarına galip gelmesine delâlet eder.
       Tenasül uzvunun uyandığını ve düz bir vaziyet aldığını gören kimsenin çalışma ve gayreti kuvveti ve devleti olur ve devleti ona ye¬niden döner. Tenasül uzvu kalkıp ziyadeleşse, hattâ başının üstünde büyük ve kaim olsao kimsenin şehir içinde zikri ve şöhreti yayılır, işi yükselir ve şehvanî lezzetlere nâil olur.
       Tenasül uzvunun uzunluğu,' malının fazlalığına; katılığı, sanat ve durumunun celâdetine; kuvveti, işlerinin kuvvetine, hareketliliği, sevincine delâlet eder. Tenasül uzvunu göğsüne kadar ulaşmış görmek, çalışma ve gayretinin ve talihinin yüksek olmasına delâlet eder.
       Uyanmış olan tenasül uzvunu elbisesinin altından yokladığım gören kimsenin şehir içinde ismi, durumu ve işi ve evlâdı kuvvetli olur. Tenasül uzvunun zayıf olduğunu gören kimsenin evlâdının has¬talığına, zikir ve şöhretinin kesilmesine ve tenasül uzvunda gördüğü zayıflık miktarınca ayrılmasına delâlet eder.
       Bir insanın veya hay vanın  tenasül uzvunu emdiğini görse, emen kimse tenasül uzvunu emdiği adamın ismini zikretmekle geçim sahibi olur. Zekerinin sünnet edildiğini gören kimsenin dini güzel olur. Bazı tabirciler, kendi tenasül uzvunun, miktarından fazla uzadığını gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder, dediler.
       Tenasül uzvuna düğüm vurduğunu gören kimsenin geçimi güçleşir. Yahut çocuğu sebebiyle istihza edilir. Bazan da, elinin darlığı ve yoksulluğundan dolayı evlenemez.
       Tenasül uzvunun deliği, ana-baba ile tabir edilir. Çünkü orası meninin çıktığı yerdir. Evlât ile tabir edilir, çünkü doğmasına sebeb olur. Şehvetten dolayı kadm ile kardeş, akraba ve beden kuvveti ile de tabir edilir.
       Tenasül uzvunun deliğini öpen kimsenin çocuğu sıhhat bulur. Çocuğu yoksa yakında çocuğunun olmasına delâlet eder. Evlâdı gurbette olan kimsenin ise evlâdının gelmesine ve onları öpüp koklama¬sına delâlet eder. Babasımn tenasül uzvunda kıl bittiğini gören kimsenin babasının ömrü tükenmiş ve ölümü yaklaşmıştır.
       Tenasül uzvunun deliğinde çok kıl bittiğini gören kimsenin fasıklık yapmasına ve günahta ısrar etmesine delâlet eder. Sidik deliğine yemek yedirdiğini gören kimsenin kötü ölümle ölmesine delâlet eder.
       Erkeklik orgamnm dişilik organına döndüğünü gören kimsenin celâdeti ve.kuvveti âcizliğe, horluğa ve zayıflığa döner. Bir kadının tenasül uzvuna dokunduğunu ve o tenasül uzvunun erkeklik organına döndüğünü görse, o kadının halinin değişmesine delâlet eder. Eğer o kadmın âletinin daima erkeklik organı olarak kaldığı zanııedilse, o kadının kötü lisanlı olması kendisinden gitmez.
       Hanımının erkek organı gibi organı olduğunu görse ve kadının da karnında çocuğu varsa o çocuğun erginlik çağına erişmesine ve ailesi için saadetine ve büyük bir kiıfise olmasına delâlet eder. Eğer kadının çocuğu yoksa ebediyyen doğurmamasına, doğursa bile erginlik çağına gelmeden ölmesine delâlet eder. Bazan da bu rüyanın tabiri, kadmın evinin reisine veya malikine sarf olunur ve onların halk içinde şeref ve şöhreti ziyade olur.
       Tenasül uzvunun üzerinde menfaatına mâni olmayan ikinci bir tenasül uzvunun bittiğini, ekin veya ağaç meydana geldiğini ve kendisine bir zarar ve eziyet vermediğini görmek, evlâd, menfaat ve rızka delâlet eder.Anlatılan fazlalıklar kendisine zarar verirse, yara¬mazlığa ve hoş olmayan şeylere delâlet eder. v
       Tenasül uzvu, sefir ve casus erkek çocuk, hayvan, ortak, ana  baba ve evlâd gibi nefsini çetinlik ve güçlüğe, atan ve başkasının rahatına cehd ve gayret eden kimseye delâlet eder.
       Tenasül uzvu, rüya sahibinin tarlasını suladığı kovuşma, cinsî münas
© 2010 Copyright - Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Kullanmak, Yayınlamak ve Çoğaltmak Yasaktır.